Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for februari, 2020

Lezen: Jesaja 43: 9-12

             Matteüs 5: 13-16

Gemeente

De geloofsbelijdenis van het volk Israël is “Hoor Israël, uw God is één” Eigenlijk is er maar één God, hoe de andere volken er ook over denken. Dat horen en dat inzien is de taak van dat volk. Dan krijgt het volgen van de Tora, de onderwijzing door Mozes en door God ook zin. Want die God van Israël is een God die slaven bevrijdt en de Tora leert hoe je een samenleving inricht waarin mensen bevrijdt zijn van onderdrukking en ellende. Christenen zullen dat uiteindelijk ervaren als zelfs een bevrijding van de dood.

Maar die God kan pas een God voor de mensen zijn als die mensen in die God gaan geloven, dan gaan die mensen de Weg van die God. Zonder dat mensen geloven blijft die God natuurlijk wel een God maar dat God zijn heeft onder mensen geen betekenis meer. Andersom, als mensen de Weg van die God volgen, de Weg van de Tora, de inrichting van de menselijke samenleving dan krijgt dat God zijn van de God van Israël een echte betekenis, ook al zie en hoor je alleen de mensen die in hem geloven en zijn Weg gaan.

De profeet Jesaja gebruikt hier, als zo vaak, een beeld uit de rechtspraak. Het volk is getuige van de God van Israël. Is die God een bevrijder uit de slavernij? Heeft die God, als eerste en enige God beloofd het volk weer thuis te brengen uit de ballingschap? Het zijn vragen die een beschuldiging inhouden. Als je nee zegt op die beide vragen dan is die God van Israël geen God die anders is dan de andere Goden. En alleen het volk kan getuigen van het werkelijke antwoord. Zoals getuigen voor een rechtbank vertellen wie de verdachte is en kan zijn, omdat ze hem kennen of omdat ze hem wetenschappelijk hebben onderzocht.

In dit geval gaat het om getuigen die het aan den lijve hebben ervaren. Ook al volgen ze de Tora niet, zijn ze dus doof en blind voor de God van Israël, toch mochten ze terugkeren naar Jeruzalem om daar de Stad en de Tempel weer op te bouwen. Die belofte hadden ze vanaf het begin van de ballingschap. Door die belofte konden ze vasthouden aan de leefregels die ze van de God van Israël hadden gekregen, de voedselvoorschriften, de besnijdenis van de jongetjes, het houden van de Sabbat.

Eigenlijk is het volgen van de Tora de beste getuigenis van de macht en de grootheid van de God van Israël. Jezus van Nazareth zal daarom het volk houden dat het niet gaat om te roepen Here, Here, maar om het doen van de wil van de Vader. Ook Baäl betekent “Heer” in het Hebreeuws en dus alleen “Heer” roepen alsof je de God van Israël eert kan in werkelijkheid het nalopen van andere goden zijn. Pas in het liefhebben van de naaste als jezelf wordt duidelijk hoe sterk de God van Israël eigenlijk is. In dat liefhebben krijgt geen vijand, geen macht of kracht werkelijk greep op jou. Zelfs de dood is geen prikkel dat je gedrag zal kunnen bepalen. De God van Israël is en blijft jouw God.

Jacobus zal aan de eerste Christelijke gemeenten schrijven dat geloof zonder lief te hebben, zonder de werken zal hij dat noemen, een dood geloof is. Tegenwoordig zeggen we dan een God is dood geloof. Het is geen geloof waar je zelf beter van wordt. Gelovigen die zich inzetten voor de bevrijding van slaven in welke vorm dan ook lopen de kans gevangen te worden gezet, gemarteld te worden en zelfs gedood te worden. Maar ze weten eindelijk mens te zijn zoals God dat bedoeld heeft en niet de marionet die de machten en krachten in de wereld van mensen maken. Elke dag opnieuw kunnen we in deze bevrijding gaan delen, ook vandaag weer, door de Weg van het liefhebben van de zwakste te volgen.

Het gaat er dus om dat de mensen om je heen iets merken van jouw geloof in de God van Israël, jouw vertrouwen in zijn Zoon, jouw betrokkenheid op het Koninkrijk dat komt en waar we vandaag aan mogen beginnen.

Maar hoe kun je nu het zout van de aarde zijn en pas in de hemel toegejuicht worden, zoals Matteüs ons lijkt te zeggen? Dat lijkt niet echt met elkaar te kloppen. Tenminste als je de hemel na de dood van de mensen plaatst. En waarom zou je dat doen? De hemel kan op aarde aanbreken als overal vrede en gerechtigheid heerst, als alle volken zich tot Jeruzalem keren en ieder de Wet van Liefde aanhangt en in praktijk brengt. We hebben het al zo vaak in de Bijbel kunnen lezen.

We kennen de helden uit het heden die vernedering en smaad uithielden omdat ze overtuigd waren van de rechtvaardigheid van hun opvattingen. Ook in onze eigen geschiedenis. In het kader van 75 jaar bevrijding zullen we veel verhalen over dat soort helden horen, en we mogen hun voorbeeld volgen. Maar ook dichterbij in de geschiedenis kennen we dat soort helden. Het uithoudingsvermogen van iemand als Nelson Mandela zou uiteindelijk de afschaffing van Apartheid in Zuid Afrika mogelijk maken. Zijn idealen maakten zelfs een vreedzame overgang mogelijk.

Maar we hoeven niet zulke grote persoonlijkheden als hij te hebben. Matteüs heeft het over het “zout der aarde” Zout zie je niet in je eten, maar zonder smaakt het meeste eten flauw. Pas als er zout in zit krijgt het smaak. Met dat onzichtbare zout worden de volgelingen van Jezus van Nazareth vergeleken.

Dat zout kunnen we elk voor zich zijn. Verspreid door de samenleving kom je dan steeds mensen tegen die het goede willen doen en niet dan het goede. Het maakt het leven voor velen weer dragelijk, het geeft mensen energie om ellende te doorstaan, om getroost te worden en bevrijdt te worden van machten die hen gevangen houden.

Maar samen als gemeente in Assendelft, als Protestantse Kerken in Nederland kan het nog mooier worden. Samen kunnen we een licht zijn, voor de samenleving waar we deel van uitmaken, maar ook voor de hele wereld. We kennen niet voor niets een kerk in actie. Want vanmorgen horen we uit het Evangelie dat een gemeente waar niemand iets van merkt, die onder de korenmaat leeft, eigenlijk onbestaanbaar is. Wij mogen de stad bouwen waar ook Jesaja het over heeft. Een stad die schittert en voor iedereen te zien is. Hoe meer van dat soort steden en dorpen er zijn, hoe lichter het wordt in de wereld. Er moet nog veel werk voor worden verzet. Aarzel niet, aan het werk dus.

Amen

Advertentie

Read Full Post »